Certifikát ISO 9001:2015

Spoločnosť Globaltrading Slovakia, s.r.o. získala medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy ISO 9001:2015.

Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality.

Cieľom je dosiahnuť a preukázať schopnosť organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, požiadavkám predpisov a legislatívnym požiadavkám aplikovateľným na produkt a vlastným požiadavkám organizácie na základe procesného prístupu.

Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný.

Certifikát ISO 14001:2015

Spoločnosť Globaltrading Slovakia, s.r.o získala medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy ISO 14001:2015.

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Cieľom je dosiahnuť a preukázať vhodné environmentálne správanie riadením vplyvov svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie, v súlade so svojou environmentálnou politikou a dlhodobými environmentálnymi cieľmi.

Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preveril certifikačný audit, organizácia získala od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom, že systém environmentálneho manažérstva je funkčný a účinný.

Forderungen an Kunden können einem kooperierenden Factoring-Unternehmen zugeordnet werden.