Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.

 

Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – mob. predajne

Predmet obstarávania: mobilné predajne – 2ks

príloha č. 1 – opis predmetu zakázky

Predpokladaná hodnota zakázky: 88 000,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru: Rozhanovce

Lehota na predkladanie ponúk: 20.3.2019 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

 Miesto a dátum otvárania ponúk : Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce,  20.3.2019 o 11:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

Ing. Peter Karsay

 

V Nových Zámkoch, dňa 26.2.2019

 

[Stiahnuť vo formáte PDF]

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.

 

Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – mob. predajne

Predmet obstarávania: mobilné predajne – 2ks

príloha č. 1 – opis predmetu zakázky

Predpokladaná hodnota zakázky: 88 000,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru: Rozhanovce

Lehota na predkladanie ponúk: 13.2.2019 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

 Miesto a dátum otvárania ponúk : Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce,  13.2.2018 o 11:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

……………………………………..

Patrik Macek

 

 

V Rozhanovciach, dňa 11.1.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.

 

Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – technológia

Predmet obstarávania: technológia pre spracovanie mäsa

príloha č. 1 – opis predmetu zakázky

Predpokladaná hodnota zakázky: 1 499 000,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru: Rozhanovce

Lehota na predkladanie ponúk: 13.2.2019 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

 Miesto a dátum otvárania ponúk : Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce,  13.2.2018 o 11:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

……………………………………..

Patrik Macek

 

 

V Rozhanovciach, dňa 11.1.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Dovoľujeme si Vás požiadať  o predloženie cenovej ponuky na  nižšie uvedenú zákazku , ktorej súťažné podklady Vám posielame v prílohe.

 

Identifikácia obstarávateľa: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

Názov zákazky: Integrovaný projekt partner Globaltrading Slovakia, s.r.o. – marketing

Predmet obstarávania: príloha č. 1 – opis predmetu zakázky

Predpokladaná hodnota zakázky: 153 000,00 EUR bez DPH

Miesto dodania tovaru: Rozhanovce

Lehota na predkladanie ponúk: 13.2.2019 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce

 Miesto a dátum otvárania ponúk : Globaltrading Slovakia, s.r.o., SNP 6, 044 42  Rozhanovce,  13.2.2018 o 11:00

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

 

S pozdravom

 

Ing. Peter Karsay

 

V Nových Zámkoch, dňa 11.1.2019

 

[Stiahnuť vo formáte PDF]

 

 

Globaltrading na výstave Bidfood Expo

Naša spoločnosť sa zúčastnila výstavy Bidfood Expo, ktorá prebiehala 4.5.2017 na Agrokomplexe Nitra a 16.5.2017 v Steel arene v Košiciach.

Pripravujeme zavedenie ISO 9001

Od januára 2017 pripravujeme zavedenie systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

Zakúpenie baliaceho stroja ELIXA 21

Baliaci stroj ELIXA 21 slúži na balenie mäsa do polystyrénových tácok a strečovej fólie.

Zakúpenie stroja Vákuový baliaci automat VARIOVAC OPTIMUS 35

Vákuový baliaci automat VARIOVAC OPTIMUS 35 slúži na balenie chladeného mäsa do plastových misiek, ktoré sú lisované priamo v procese výroby s možnosťou vákuového balenie prípade balenia s inertným plynom.